Vásárolj kényelmesen

több ezer termékünkből

Szerviz

Garancia időn túl is

Szakértő segítség

Kérdezd munkatársainkat

Biztonságos vásárlás

SSL titkosítással

A hét őrült akciója

Kihagyhatatlan ajánlat már csak:

Hírlevél nyereményjáték szabályzat

Húsvéti Ajánlatok

„DIGITALWEB – IRATKOZZ FEL ÉS NYERJ! A NYEREMÉNY EGY PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ!”

  

A játék részletei

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

1.1. A „DIGITALWEB – IRATKOZZ FEL ÉS NYERJ! A NYEREMÉNY EGY PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓ!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „a Játék Szervezője”): IKO Informatika Zrt. (székhely: 1141 Budapest, Lipótvár utca 9/A.; cégjegyzékszám: 01-10-046170; adószám 14464281-2-42) (a továbbiakban: ”Szervező”).

 

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá e-mail címmel rendelkező, magyar állampolgár, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartam alatt.

 

2.1.1. A https://www.digitalweb.hu/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Digitalweb”) található ”Digitalweb” elnevezésű Facebook rajongói oldal („Rajongói oldal”) felületén a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a Digitalweb weboldalán a játékhoz tartozó felugró ablakban feliratkoznak a hírlevélre és egyúttal elfogadják a nyereményjátékra vonatkozó és adatvédelmi szabályzatot.

2.1.2. Ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a weboldalon megadott adatait, továbbá a válaszadásával egyben elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) , valamint a Adatkezelési tájékoztató pontjait, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – a regisztráció során megadott – személyes adatainak (név, e-mail cím) Játékkal összefüggő, a 8. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A Játékból ki vannak zárva az IKO Informatika Zrt. / Digitalweb dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.3. Egy természetes személy csak egy alkalommal iratozhat fel – Nem indul nagyobb eséllyel az, aki több alkalommal is feliratkozik, mivel a sorsoláson mindössze csak egyszer fog szerepelni a neve. Akik már korábban, a nyereményjáték kezdete előtt feliratkoztak és rendszeresen kapják a hírleveleket, azoknak is van lehetősége részt venni a játékban, egy újbóli feliratkozással.

 

2.4. A Játékosok a Pályázat beküldésekor és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.


2.6. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.9. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.

 

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
  2021.05.10. 12:00 – 2021.05.20. 23:59. Az időpontok a nyereményjátékban történő aktivitásra vonatkoznak.


 2. NYEREMÉNY
  2021.05.10. 12:00 – 2021.05.20. 23:59-ig, a játék feltételeinek megfelelően a feliratkozók között kisorsolunk 1 db BOMANN BS 1948 porzsák nélküli porszívót (600W; kék).


 3. SORSOLÁS
  A nyeremény sorsolása 2021.05.24. 12:00-kor, a 1141 Budapest, Lipótvár utca 9/A szám alatt, a Digitalweb boltjában történik, ahol egy nyertes kerül kisorsolásra.


 4. A NYERTES ÉRTESÍTÉSE
  A nyerteseket a feliratkozáskor megadott e-mail címükön értesítjük, valamint a kapcsolatfelvétel után a Digitalweb Facebook oldalán tüntetjük fel. 1. A NYEREMÉNY ÁTADÁSA
  A kapcsolatfelvételt követően a nyertesnek 7 nap áll rendelkezésére a visszajelzésre, illetve a szállítási információk megadására. Amennyiben a nyertes nem teljesíti a fenti feltételt, úgy elesik a nyereménytől, amelyet a soron következő pótnyertes kap meg.
  A nyereményt a GLS futárszolgálat szállítja a nyertes által megadott címre. A nyertest a nyeremény átvételekor semmilyen felmerülő költség NEM terheli.

A nyeremény készpénzre nem váltható!

 

 

 1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy


8.1.1. Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 6. pontban írtak szerint kezelje;


8.1.2. Nyertesség esetén nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és


8.1.3. Részvételével minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a Játékszabályzat minden rendelkezését.


8.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: IKO Informatika Zrt. (székhely: 1141 Budapest, Lipótvár utca 9/A.) címén vagy a rendel@iko.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.


8.3. Az adatok kezelője és feldolgozója: IKO Informatika Zrt. (székhely: 1141 Budapest, Lipótvár utca 9/A. honlap: http://digitalweb.hu, továbbiakban: Adatkezelő/Adatfeldolgozó). Az Adatkezelő határozza meg jelen játékszabály feltételeit, biztosítja a nyereményt és a játék lebonyolításának feltételeit. Az adatfeldolgozó végzi a játék lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív teendőket (pl. Nyertes értesítése).


Az adatkezelés célja: a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása.


A kezelt személyes adatok köre: a játékosok neve, születési ideje, e-mail címe.


Az adatkezelés időtartama: a nyertesek értesítését követő 90 nap. Ezt követően a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.

 

A személyes adatokhoz megismerésére jogosultak: az Adatkezelő/adatfeldolgozó marketing osztályának munkatársai, közreműködő munkatársai.

Az adatkezelés jogalapja: az érintetteknek jelen Játékszabályzat alapján megadott hozzájáruló nyilatkozata. A játékban résztvevők a részvétellel, mint ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes adataikat az Adatkezelő a jelen játékszabályban foglaltak szerint kezelje.


8.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 

 

 1. RENDELKEZÉSEK

9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


9.2. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 7. pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

9.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

 

9.4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, valamint a Játékszabályzat lényeges változásáról haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.

 


Budapest, 2021.05.10.


Digitalweb
IKO Informatika Zrt.
szervező

 

 

Köszönjük, hogy velünk játszol!